เปิดบ้านคุณธรรม

ภาพนิ่ง43
  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) เข้าศึกษาดูงานการเตรียมงานรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-ligne-france/ สพฐ. 4 ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ดาว และ 3 ดาวบรรยากาศการศึกษาดูงานเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร
More