รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๓

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๓
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๓
More

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย และหัวข้อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เข้าสู่การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์  Google ...
More

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning และวิธีการทำโครงงานคุณธรรม “วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม”ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ Google โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการค...
More

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท   สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนขนาดกลาง ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeetโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ก...
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒
More