อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
        วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย จัดอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับนักเรียน โดยมีนายพิตรพิบูล ศรีเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ เป็นผู้บรรยายการฝึกอบรม ถึงขึ้นตอนวิธีต่าง ๆ ให้ครูจากโรงเรียนวัดบางฝ้ายและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาง...
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓
More

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
More

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
         วันที่ 11 พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดยนางสาวจิดาภา  มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นลบทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางหัวเสือ ดำเนินการตรวจเชื้อด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
More