สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test)

สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test)
  วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ดำเนินการจัดสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน โดยวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในความสามารถด้านภาษา, ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่ประธานสนามสอบ และมีคณะครูจากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ท...
More

กีฬาฟุตซอล บางฝ้าย – โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทัวร์นาเมนต์คัพ ครั้งที่ ๕

กีฬาฟุตซอล บางฝ้าย – โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทัวร์นาเมนต์คัพ ครั้งที่ ๕
        วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔โรงเรียนวัตบางฝ้าย ร่วมกับ ไฟฟ้าพระนครใต้และชุมชนบางฝ้ายร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บางฝ้าย - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทัวร์นาเมนต์คัพ ครั้งที่ ๕โดยมี ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเย...
More

“ปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน”

“ปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน”
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประชุมทางไกล "ปฐมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน" เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ไปร่วมคิดออกแบบนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน เพื่อร่วมรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ต่อไป
More

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT)

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT)
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๓๔ คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นประธานสนามสอบ
More

รางวัลชนะเลิศ ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
วันศุกร์ ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เด็กชายภูมิพัฒน์ บัวแดง นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ "พอเพียงก่อสุขทุกสถาน“ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบางด้วนนอก และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคสงฆ์ ต่อไป
More