การเผยแพร่การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยวงจร DOKFAI Model

messageImage_1620113245987
การเผยแพร่การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม          การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะด้วยวงจร DOKFAI Model ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
More

นวัตกรรม “วิถีประชาธิปไตย โดยใช้หลัก 3 ธรรม

รูปภาพ1
นวัตกรรม "วิถีประชาธิปไตย โดยใช้หลัก 3 ธรรม คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม" ตามแนวทางการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
More

รายงานการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ การประหยัดน้ำและไฟฟ้า ด้วยเกมเส้นทางสู่ The star Energy

Untitled Extract Pages
รายงานการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ การประหยัดน้ำและไฟฟ้า ด้วยเกมเส้นทางสู่ The star Energy
More