การดำเนินการเตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพนิ่ง1
การดำเนินการเตรียมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดบางฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

SAVEZONE-800X600-01
         โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอเชิญประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" โดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 #26มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก
More

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

poster
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN Joint Team on Data) จัดทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อประชาชน รวมถึงข้อมูลสำหรับประกอบการวัดความรู้ พฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนภาครัฐ ...
More

เตรียมความพร้อมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความต้องการของแต่ละครัวเรือน

รองฯตรวจเยี่ยม-นิเทศ_๒๐๐๕๑๘_0003
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้ายนำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครู และบุคลากร ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้ง “ แจกถุงปันสุข” เพื่อให้ผู้ปกครองที่เดือดร้อน ได้มารับของบริโภค เครื่องอุปโภคที่จำเป็น และสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และความต้องการของแต่ละครัวเรือน โดยมี ดร.พัชระ งามชัด และ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุ...
More

อุปกรณ์การเรียน ใบงาน/ใบความรู้

ประกาศ 2
ประกาศ 1. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน ใบงาน/ใบความรู้ ระดับชั้นอนุบาล1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับครูประจำชั้น (กรณียังไม่มารับ) 2. เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนรับเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ผู้ปกครอง นำเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาด้วย พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง) (กรณียังไม่มารับ) พร้อมรับถุงปันสุข อีกครั้ง            ในวันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น.
More