วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นเลิศระบบดูแลช่วยเหลือ”

พันธกิจของโรงเรียน

 1. พัฒนาวิชาการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน สากล รองรับประชาคมอาเซียน และน้อมนำสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม อนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีสติปัญญาเป็นเลิศ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูมืออาชีพ
 3. ชุมชน องค์การภาครัฐเอกชน ให้การสนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
 4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

ปรัชญาโรงเรียน

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ (การได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข)

คำขวัญของโรงเรียน

“สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำประชาธิปไตย มุ่งใฝ่วิชาการ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ คุณธรรมต้นแบบ”

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดบางฝ้าย

เด็กดี……ต้องมีระเบียบวินัย

 1. แต่งกายดี มีระเบียบวินัย กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
 2. ขยันตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน
 3. ช่วยกันรักษาความสะอาด พัฒนาอาคารสถานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. รับประทานอาหาร ถูกที่ ถูกเวลา ถูกสุขลักษณะ
 5. ประหยัดและเก็บออม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. หลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง
 7. พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่ด่า ไม่ทะเลาะกัน
 8. รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน
 9. ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี
 10. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ