ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2476 โดยพระอธิการเฉย อิ่มเจริญ เจ้าอาวาสวัดบางฝ้าย โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน มีนายตี๋ หลักเพชร เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อสร้างโรงเรียนหลังแรก เปิดสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูใหญ่สับเปลี่ยนกันมาหลายท่านในปี 2521 ได้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เปิดสอนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ต่อมามีผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนร่วมใจ 1 หลัง ปี 2546 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้ 2 หลัง คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างให้ 1 หลัง และคุณเสรี เล็กวงษ์เดิม สร้างให้ 1 หลัง ต่อมาคุณผาด ภู่เกตุ ได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารประกอบให้อีก 1 หลัง ใช้สำหรับเป็นห้องประชุมหรือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในบางครั้งตามแต่โอกาส

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีของของโรงเรียน

แผนผังบริเวณภายในโรงเรียน

แผนที่