สอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ดำเนินการจัดสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในความสามารถด้านภาษา, ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ทำหน้าที่ประธานสนามสอบ และมีครูประจำชั้น ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด