ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้มอบหมายให้ครูประจำชั้น นำนักเรียนที่มีอายุ ๕-๑๑ ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย โดยได้มีการสำรวจความต้องการและให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนลงชื่อในหนังสืออนุญาตทุกคน