รประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒๑ คน โดยมี นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นประธานสนามสอบ