ฉีดวัคซีน โควิด-๑๙

วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์วารี ศรีวิลัย , นางสาวดวงตา ศตสังวัตสร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลเมืองลัดหลวง ในการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ครั้งนี้ได้มีการสำรวจความต้องการและให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนลงชื่อในหนังสืออนุญาตทุกคน