วันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเป็นอนาคตของชาติ โดยมีคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและจับฉลากของรางวัล ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ จากหน่วยงานและเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด