โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

วันที่ ๒-๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดยว่าที่ ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมคณะครูและบุคลากร ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนให้มารับ อาหารเสริม(นม) ใบงาน ใบความรู้ เงินค่าอาหารกลางวันและถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด