รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๖๕