รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗- ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔