รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔