รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔