รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔