รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔