โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมิน “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” รุ่นที่ ๔ จากคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานผ่าน Application ZOOM นำโดย พระปลัดณรงค์เดช อธิมุต โต และคณะกรรมการ โดยมี ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นำคณะครูบุคลากรเข้ารับการประเมินในรูปแบบออนไลน์และจัดนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะครู และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมมีจิตสำนึกความเป็นไทย