รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑กันยายน ๒๕๖๔