รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๔