รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔