รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔