รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔