รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔