รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔