รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔