รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน- ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔