รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔