โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต / ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต / ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อสร้างกระบวนการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนั้น ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)) ทั้งยังส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และสามารถสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน …ทางโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเคลื่อนข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *