โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (1.) เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (2.) เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน (3.) เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *