รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑กรกฎาคม ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน- ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวั

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

Read more