JACK & JILL ผู้ผลิตสินค้า เข้าดำเนินกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์

วันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ JACK & JILL ผู้ผลิตสินค้า เข้าดำเนินกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more

รประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒๑ คน โดยมี นางสาวจิดาภา

Read more

ฉีดวัคซีน โควิด-๑๙

วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์วารี ศรีวิลัย , นางสาวดวงตา ศตสังวัตสร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีน

Read more

ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดยนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

Read more