การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1)

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลกาารพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

วันที่ 19 กันยายน 25

Read more

การร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และ

Read more

ท่านแม่ชีมณีโชติรส พร้อมด้วยคณะที่ได้บริจาคข้าวสาร จำนวน 50 ถุง ให้กับโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

การปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรึกษาหารือตาม “โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3”

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โบลิโอ และวัณโรค

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read more