การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดบางฝ้ายได

Read more

การร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และ

Read more

การปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) เข็มที่ 2

วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผล

Read more