การร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และ

Read more

ท่านแม่ชีมณีโชติรส พร้อมด้วยคณะที่ได้บริจาคข้าวสาร จำนวน 50 ถุง ให้กับโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

โรงไฟฟ้าพระนครใต้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุสิ่งของเหลือใช้ (ดอกไม้จากหลอด) ตามโครงการการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

การพัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ด้วยกลวิธีสร้างสิ่งประดิษฐ์ (เปเปอร์มาเช่)

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

การเข้ารับวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม2 เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19 ของนักเรียน ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more