ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้มอบหมายให้ครูประจำชั้น นำนักเรียนที่มีอายุ ๕-๑๑ ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more

รประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒๑ คน โดยมี นางสาวจิดาภา

Read more

เปิดบ้านคุณธรรม

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดชมนิมิต และโรงเรียนคลองบ้านระกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมี นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

วันมาฆบูชา

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมทำบุญเนื่องใน วันมาฆบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓) โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายร่วมกัน ทำบุญตักบาตร

Read more

ตรวจ ATK และเปิดเรียน On Site

วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการเปิดเรียนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑,๓ และ ๖ ที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน โดยได้ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen

Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย คณะครูจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเป็นอนาคตของชาติ โดยมีคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและจับฉลากของรางวัล ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ จากหน่วยงานและเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบของขวัญ/ของรางวัล เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Read more

รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๖๕

Read more