โรงเรียนสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับการ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID – 19

Read more

แจ้งเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดกาเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (ON-SITE)

Read more

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) เข็มที่ 2

วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ ครูประจำชั้น นำนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริเบญญาลัย ในการฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ครั้งนี้ได้มีการสำรวจความต้องการและให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนลงชื่อในหนังสืออนุญาตทุกคน

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางฝ้าย เพื่อรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม การพัฒนาอบรมนักเรียนโครงการต่างๆ และพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

Read more

“เด็กไทย ไม่บูลลี่”

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ โอวัลติน เข้าจัดกิจกรรม “เด็กไทย ไม่บูลลี่” ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย

Read more

สอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ดำเนินการจัดสอบการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในความสามารถด้านภาษา, ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล โดยมีนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

Read more

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้มอบหมายให้ครูประจำชั้น นำนักเรียนที่มีอายุ ๕-๑๑ ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more

รประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒๑ คน โดยมี นางสาวจิดาภา

Read more