การร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร คณะครู และ

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยมาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

โรงไฟฟ้าพระนครใต้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุสิ่งของเหลือใช้ (ดอกไม้จากหลอด) ตามโครงการการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more