การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาค

Read more

กิจกรรม “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565”

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read more

โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยว เชิงเชื่อมโยงท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมของสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพบ.

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต / ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more