คัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการเปิดเรียนแบบOn -site ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1,3และ 6 ที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน โดยได้ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen Test

Read more

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้มอบหมายให้ครูประจำชั้น นำนักเรียนที่มีอายุ ๕-๑๑ ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม (Pfizer) เข็มที่ ๑ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

JACK & JILL ผู้ผลิตสินค้า เข้าดำเนินกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์

วันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ JACK & JILL ผู้ผลิตสินค้า เข้าดำเนินกิจกรรมการตลาดของผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more

รประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๒๑ คน โดยมี นางสาวจิดาภา

Read more

ฉีดวัคซีน โควิด-๑๙

วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์วารี ศรีวิลัย , นางสาวดวงตา ศตสังวัตสร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีน

Read more

เปิดบ้านคุณธรรม

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดชมนิมิต และโรงเรียนคลองบ้านระกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓ ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมี นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

วันมาฆบูชา

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมทำบุญเนื่องใน วันมาฆบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓) โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้ายร่วมกัน ทำบุญตักบาตร

Read more

ตรวจ ATK และเปิดเรียน On Site

วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการเปิดเรียนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑,๓ และ ๖ ที่มีความประสงค์มาเรียนที่โรงเรียน โดยได้ทำการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนด้วยชุดตรวจ Antigen

Read more