ต้อนรับคณะตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read more

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดบางฝ้ายได

Read more

การปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนสีเขียว ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

เอกสารรับรองรายงานผล

Read more