โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (1.) เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (2.) เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน (3.)

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)” โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล, ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

Read more

การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรึกษาหารือตาม “โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อปรึกษาหารือตาม “โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณตำบลบางหัวเสือ) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

Read more

การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โบลิโอ และวัณโรค

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ เข้าบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โบลิโอ และวัณโรค ตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1 และ ป.6 ทั้งนี้ยังได้ให้บริการการตรวจวัดสายตา และหมักเหา ให้กับนักเรียนด้วยเช่นกัน

Read more

การเข้าร่วมโครงการค่ายธรรมะเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 155 คน และครูผู้ควบคุม 5 ท่าน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายธรรมะเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สวนธรรมศรีปทุม ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก

Read more

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางฝ้าย เข้าพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ในมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 จาก นายทศพร ถือพุดซา

Read more

การเข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (ภาคกลาง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (ภาคกลาง) และโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1, นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ

Read more

กิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และเพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือ

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 โดยภายในงานได้ตัวแทนคณะครูได้กล่าวประวัติของท่านสุนทรภู่ พอสังเขป และจัดเดินขบวนรณรงค์ 6 กิจกรรมฯ ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด, ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพระบายสีวันยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ของนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 พร้อมทั้งประกาศผลรางวัลการประกวดคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6

Read more

การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนแพรกษา ให้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละคน ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

Read more