การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพนิ่ง11
      วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย และหัวข้อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เข้าสู่การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์  Google Meet โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
More