การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพนิ่ง10
      วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงสายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning และวิธีการทำโครงงานคุณธรรม “วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม”ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ Google โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เข้าร่วมอบรม
More