การดำเนินการเตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาพนิ่ง1
การดำเนินการเตรียมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดบางฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

SAVEZONE-800X600-01
         โรงเรียนวัดบางฝ้าย ขอเชิญประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด" โดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 #26มิถุนายน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก
More

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

poster
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN Joint Team on Data) จัดทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อประชาชน รวมถึงข้อมูลสำหรับประกอบการวัดความรู้ พฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนภาครัฐ ...
More