วิสัยทัศน์/พันธกิจ

how to structure an essay example https://www.paperhelp.nyc how to write my cv online
how to write a essay with topics essay writer how to write a summary of a job description

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่ประชาธิปไตย

ใส่ใจสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นเลิศระบบดูแลช่วยเหลือ”

                                                                              

 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเป็นพลเมืองที่ดี บนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาสุขภาวะของครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา และส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาของผู้เรียนรอบด้านอย่างเป็นระบบ

                                                                           

 เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานหลักประชาธิปไตย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
4. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหารอบด้านอย่างเป็นระบบ และมีความเสมอภาคทางการศึกษา

ปรัชญาโรงเรียน

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ (การได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข)

 

คำขวัญของโรงเรียน

“สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำประชาธิปไตย มุ่งใฝ่วิชาการ”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  ” 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนวัดบางฝ้าย
เด็กดี……ต้องมีระเบียบวินัย

  1. แต่งกายดี มีระเบียบวินัย  กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
  2. ขยันตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา  ไม่มาสาย  ไม่ขาดเรียน
  3. ช่วยกันรักษาความสะอาด พัฒนาอาคารสถานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. รับประทานอาหาร ถูกที่  ถูกเวลา  ถูกสุขลักษณะ
  5. ประหยัดและเก็บออม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. หลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง
  7. พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่ด่า ไม่ทะเลาะกัน
  8. รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน
  9. ซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี
  10. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ