ประวัติความเป็นมา


โรงเรียนวัดบางฝ้าย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  2476  โดยพระอธิการเฉย   อิ่มเจริญ  เจ้าอาวาสวัดบางฝ้าย  โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน  มีนายตี๋  หลักเพชร  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาเมื่อสร้างโรงเรียนหลังแรก  เปิดสอนในระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  4  มีครูใหญ่สับเปลี่ยนกันมาหลายท่านในปี  2521   ได้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียน   1  หลัง  เปิดสอนถึงชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6

ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล  ต่อมามีผู้บริจาคสร้างอาคารเรียนร่วมใจ  1   หลัง  ปี  2546   ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้   2   หลัง  คือ  บริษัท  ปตท.  จำกัด  (มหาชน)  สร้างให้  1  หลัง  และคุณเสรี   เล็กวงษ์เดิม  สร้างให้    1   หลัง  ต่อมาคุณผาด  ภู่เกตุ ได้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารประกอบให้อีก  1 หลัง   ใช้สำหรับเป็นห้องประชุมหรือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในบางครั้งตามแต่โอกาส

 

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดบางฝ้าย ตั้งอยู่หมู่  11 ตำบลบางหัวเสือ   อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10130

โทรศัพท์. 02-3830199

โทรสาร.   02-7555200

E-mail. watbangfai_school@hotmail.co.th

–  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  1  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

–  มีเขตพื้นที่บริการ   3  หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่  10  หมู่  11    หมู่  12 ตำบลบางหัวเสือ

–  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท   สุขวิชัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   1   ตุลาคม  2558   จนถึงปัจจุบัน

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
cropped-logo.png

 

สีประจำโรงเรียน (น้ำเงิน-เหลือง)
 color