ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

รูป ผอ.
ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สายสวาท   สุขวิชัย

การบริหารงานแบ่งเป็น  4  ฝ่าย

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ตรีเนตร-1
นางตรีเนตร   รัตนวราเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น้ำอ้อย-1
นางสาวน้ำอ้อย   จำปาทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

เกษศิรินทร์-1

นางเกษศิรินทร์    กลิ่นนิรัญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

กาญจนา สะเก็ตกุล-1
นางกาญจนา  สะเก็ตกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ