ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

10x12

ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สายสวาท   สุขวิชัย

การบริหารงานแบ่งเป็น  4  ฝ่าย

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1011570036-20171017-033125
นายสุปวีณ์ ชูรัศมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครูสุดสาคร-1
นายสุดสาคร ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

เกษศิรินทร์-1

นางเกษศิรินทร์    กลิ่นนิรัญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

ธนนัญต์วรา-1
นางสาวธนนัญต์วรา บุญมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ