ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

รูป ผอ.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง  สายสวาท   สุขวิชัย


โครงสร้างบุคลากร  4  ฝ่าย


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ตรีเนตร-1
นางตรีเนตร  รัตนวราเกียรติ
ครู คศ.3
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาว อุมาพร ลามคำ
ครู คศ.2
กรรมการ
1011570036-20171017-033125

นายสุปวีณ์ ชูรัศมี
ครู คศ.1
กรรมการ

 

ปกติขาว ไม่มีแถบแพร ธีรศานต์

นายธีรศานต์  อุ่นกุดเชือก
ครู ค.ศ.1
กรรมการ

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ดวงดารา-1
นางสาวดวงดารา  เนตรวงค์
ครู คศ.2

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

กัญจนพร-1
นางสาวกัญจนพร บุญมี
ครู คศ.2
กรรมการ
เกษศิรินทร์-1

นางเกษศิรินทร์  กลิ่นนิรัญ
ครู คศ.3

กรรมการ

ณัฏฐ์วารี-1
นางสาวณัฏฐ์วารี   ศรีวิลัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
อรุณรัตน์-1

นางสาวอรุณรัตน์  วงษ์ประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง
กรรมการ

ฝ่ายบริหารงานการเงิน-งบประมาณ

นางสาวธนนัญต์วรา บุญมี
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

1011570036-20160630-145140

นางสาวณัฐนพคุณ บุญมา
ครู คศ.1
กรรมการ

กนกวรรณ-1
นางกนกวรรณ  เกยดอน
พนักงานราชการ
กรรมการ
1011570036-20160630-144808
นางสาว สิธินธรณ์ มูลแก่น
ครู ค.ศ.1
กรรมการ
ดวงตา-1
นางสาวดวงตา  ศตสังวัตสร์
ครูธุรการ
กรรมการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครูสุดสาคร-1
นายสุดสาคร ทองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น้ำอ้อย-1นางสาวน้ำอ้อย จำปาทอง
ครู ค.ศ.2
กรรมการ

 

เสถียร-1
 นายเสถียร    เปี่ยมสวัสดิ์
 รปภ.
 กรรมการ

 

สถิตย์-1
 นายสถิตย์    เปี่ยมสวัสดิ์
 นักการ-ภารโรง
 กรรมการ