โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

ภาพนิ่ง53
       วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือให้ความอนุเคราะห์นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ ระบาดโรคไข้เลือดออกควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-ligne-france/ ๒๕๖๓ คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม
More

เปิดบ้านคุณธรรม

ภาพนิ่ง43
  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางฝ้าย ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) เข้าศึกษาดูงานการเตรียมงานรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-ligne-france/ สพฐ. 4 ดาว ของโรงเรียนวัดบางฝ้าย เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ดาว และ 3 ดาวบรรยากาศการศึกษาดูงานเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร
More